“En dan heb ik zoiets van, doeme, ik weet niet hoe ik dat moet zeggen in formeel Engels!”

Universiteitsstudenten Engels hebben meestal meer moeite met formeel academisch Engels. Dit komt omdat ze vooral met informeel Engels in aanraking komen in hun dagelijkse leven. Ella Diels onderzocht of corpora deze studenten gevoeliger kunnen maken voor formeel Engels. (Tekst: Ella Diels)

Formeel academisch Engels aanleren

Wanneer vertalers in opleiding aan de universiteit studeren, leren ze om taal te hanteren in allerlei contexten. Dit is meestal niet moeilijk voor moedertaalsprekers, maar mensen die een vreemde taal leren hebben hier wel vaak moeite mee. Tijdens haar doctoraat onderzocht Ella Diels (TricS), of studenten Engels in Vlaanderen moeite ervaren met formeel academisch Engels. “Als je in Vlaanderen of West-Europa opgroeit, dan kom je waarschijnlijk veel met Engels in aanraking. Maar het Engels dat je hoort op de radio of leest op het internet is voornamelijk informeel. Dit maakt dat mensen die Engels studeren aan de universiteit een heel nieuwe soort Engels moeten aanleren: formeel academisch Engels”, legt Ella uit.

Corpusgebaseerd onderwijs

Ella ontwikkelde en doceerde online cursussen als onderdeel van de masteropleiding Vertalen aan de Universiteit Antwerpen. De bedoeling van deze cursussen was om de gevoeligheid voor formeel Engels bij vertalers in opleiding te verbeteren. Ze koos hierbij voor corpusgebaseerd onderwijs of corpus-focused instruction. Diels: “Corpus-focused instruction is een onderwijsmethode waarbij taalstudenten corpora leren gebruiken. Corpora zijn grote verzamelingen of databanken van teksten.” Door in deze databanken naar antwoorden te zoeken, komen taalstudenten met authentieke taal in contact en kunnen ze zien hoe taal in verschillende contexten gebruikt wordt. “Er is al veel empirisch onderzoek verricht naar corpusgebaseerd onderwijs en de resultaten zijn erg positief. Toch raakt de methode niet geïntegreerd in taalopleidingen,” voegt Ella toe.

Om haar online lessen de testen, gebruikte Ella stilistische revisieopdrachten: “Ik vroeg aan masterstudenten om Engelse vertalingen van Nederlandstalige academische teksten te reviseren. Ik wilde onderzoeken of de studenten gevoeliger werden voor formeel academisch Engels nadat ze de online lessen hadden gevolgd en of ze corpora zouden beginnen gebruiken.” De resultaten toonden aan dat de studenten niet beter scoorden op de revisieopdrachten dankzij de lessen, maar dat ze wel gebruik maakten van corpora om de revisies te maken. Studenten bevestigden in interviews en surveys dat ze corpora een handige tool vonden.

Ella: “Ook al hadden de lessen geen effect op de scores, toch ben ik ervan overtuigd dat corpusgebaseerd onderwijs studenten kan helpen om hun gevoeligheid voor formeel academisch Engels te ontwikkelen in de toekomst.”

Contact

Ella Diels: ella.diels@uantwerpen.be

“And I’m like, damn, I got no idea how to say that in formal English!”
Learners who study English at university tend to struggle with formal academic English, as a result of the large amount of informal English they encounter in their everyday lives. Ella Diels (UAntwerp) investigated if using corpora, or large collections of texts, can make these learners more sensitive to formal English.

Learning about formal academic English
When foreign language learners study translation at university, they are required to understand and produce language suitable for all sorts of communicative contexts. While this comes naturally to native speakers, foreign language learners tend to struggle with this. For her doctoral research, Ella Diels, who works at the Translation, Interpreting and Intercultural Studies (TricS) research group at the University of Antwerp, examined the challenges learners of English in Flanders experience with understanding and producing formal academic English. “When you grow up in Flanders, or Western Europe in general, you are likely to encounter English on an everyday basis. But the English you hear on the radio or read on the internet is mainly informal. As a result, people who study English at university need to learn about a whole new type of English, namely formal academic English,” says Diels.

Corpus-focused instruction
As part of the Master of Translation programme at the University of Antwerp, Diels developed and taught online courses aimed at helping translation trainees to improve their sensitivity to formal English. The courses were designed as corpus-focused instruction (CFI) modules. Diels: “Corpus-focused instruction is a method that teaches language learners how to use corpora, which are large collections or databases of texts.” By looking for answers in these databases, language learners come into contact with authentic language in different kinds of contexts. “Empirical research on the effectiveness of CFI is very promising, but the method has not broken ground in language classrooms,” adds Diels.

To test the effectiveness of her online courses, Diels used stylistic translation revision tests. Diels: “I asked master’s students to revise English translations of Dutch academic texts. I wanted to see if the students became more sensitive to formal academic English after the online CFI modules and if they started to use corpora to make the revisions.” The results showed that while students did not perform better as a result of the modules, students did start to use corpora to complete the revision tests. In addition, students explained in interviews and surveys that they had enjoyed learning to use corpora.

Diels: “Even if the modules did not affect the students’ performances on the revision tests, I am confident that CFI can help language learners to develop their understanding of formal academic English in the future.”