Informatica / Computer Science

De moderne wereld is ondenkbaar zonder informatica. Je smartphone? De zelfrijdende auto? De City of Things? Virtual Reality? Complexe genoomanalyse? Allemaal uitgewerkt door Computer Scientists. Een informaticus zoekt naar slimme oplossingen voor complexe problemen. Informatici vatten de realiteit in modellen. Die worden omgezet naar procedures die door computers kunnen worden verwerkt. Nog een voorbeeld? In de coronacrisis zijn de artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners natuurlijk de helden die op de voorgrond treden, maar de voorspellingen die worden gemaakt en waarop het beleid gebaseerd is kunnen niet zonder software en informatici. En hetzelfde geldt voor de klimaatproblematiek. Ook daar kijken we naar informatici om nieuwe software te ontwikkelen om bijvoorbeeld het nieuwe elektriciteitsnet vol zonnepanelen en windmolens te controleren en intelligente verkeersstromen te sturen.

Ontdek de opleiding

Video afspelen

FAQ

bDe academische bachelor bouwt op een stevig fundament van algemene, theoretische kennis over Informatica. Hij bereidt je voor om door te stromen naar een masteropleiding waarin je je verder specialiseert in een discipline naar keuze. De professionele bachelor daarentegen is eerder gericht op het onmiddellijk instromen in de arbeidsmarkt. Is het jouw doel om na de bachelor door te stromen naar een academische masteropleiding om je te specialiseren? Dan is de academische bachelor de beste voorbereiding. Wil je na de Bachelor onmiddellijk aan de slag? Kies dan voor de professionele bachelor. Na een professionele bachelor kan je enkel instromen in de academische master na het volgen van een bijkomende verkorte bachelor van 90 studiepunten, waarbij de slaagkansen over het algemeen erg beperkt zijn.

 

Bij de academische bachelor ligt de focus ligt : 

 • Een stevige wiskundige basis. Dit is nodig voor het begrijpen van de in de informatica gangbare wetenschappelijke technieken en methodes. (30 studiepunten van de 180 zijn zuivere wiskunde)
 • Formeel denken en abstraherend vermogen zijn nodig om formele redeneringen en argumentaties mogelijk te maken.
 • Wetenschappelijk verwerken van data om ze op een correcte manier te interpreteren en er de nodige conclusies aan te verbinden.
 • Opvolgen technologische ontwikkelingen d.m.v. vakliteratuur (in hoofdzaak in het Engels) om op de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen. Dit vereist een denkkader waarin de samenhang tussen de verschillende deelgebieden in de informatica wordt gevat.
 • Wetenschappelijke basis. Naast een gedegen kennis van de fundamentele begrippen, methodes en deelgebieden van de Informatica krijg je ook zicht op andere wetenschappelijke disciplines (o.a. wiskunde, natuurkunde, economie) met hun gangbare wetenschappelijke technieken, methodes en beperkingen.
 • Autonoom en creatief functioneren. Door zijn brede basisvorming is een bachelor in staat een complexe opdracht in deeltaken op te delen, elk van die deeltaken afzonderlijk uit te voeren en toch het groter geheel niet uit het oog te verliezen. Bovendien is een bachelor in staat tot zelfreflectie, zodat gelijkaardige opdrachten in het vervolg beter zullen worden uitgevoerd.

Onze alumni werd gevraagd of ze in hun loopbaan collega’s met een dergelijke opleiding hebben gekend en zo ja, welke capaciteitsverschillen ze dan hadden waargenomen. Hieruit bleek het volgende:

 • Een burgerlijk ingenieur computerwetenschappen heeft minder specifieke informatica-kennis (maar meer algemene kennis) en minder kennis van software (maar meer van hardware). Qua kennis van bedrijfsbeheer, sociale vaardigheden, communicatievaardigheden, zelfstandigheid & maturiteit, kritische ingesteldheid, vonden de alumni dat ze ongeveer evenveel capaciteiten hadden.
 • Een handelsingenieur beleidsinformatica heeft veel minder vakkennis, kennis van soft- en hardware, maar heeft dan weer veel meer kennis over bedrijfsbeheer. Wat betreft algemene kennis, sociale vaardigheden, communicatievaardigheden, zelfstandigheid & maturiteit, kritische ingesteldheid vonden de meeste alumni dat ze gelijkwaardig waren. Hoewel de meningen hier veel meer verspreid lagen in vergelijking met de andere vragen.
 • Een professionele bachelor toegepaste informatica heeft veel minder zelfstandigheid, maturiteit en kritische ingesteldheid en minder algemene kennis, vakkennis, kennis rond software, kennis van bedrijfsbeheer. De capaciteiten qua hardwarekennis, sociale vaardigheden en communicatievaardigheden zijn ongeveer gelijk.

 

De Informaticaopleiding in de wetenschappen leunt dus het dichtst aan bij die van de burgerlijk ingenieurs? Het voornaamste verschil zit in een accent op software en diepgang (t.o.v. hardware en breedte). De doelstelling van een opleiding handelsingenieur beleidsinformatica ligt duidelijk elders (bedrijfsbeheer), terwijl het academische niveau van een professionele bachelor beduidend lager ligt omwille van de meer praktijk-georiënteerde focus.

In het Nederlands gebruiken we het woord “informatica” (in het Duits “Informatik, in het Frans “Informatique”) maar in het Engels is er niet echt een goede vertaling. Het woord “Informatics” is weliswaar een bestaand Engels woord, maar dekt niet dezelfde lading als wat wij verstaan onder “Informatica”. Vandaar dat er in het Engels meestal de term “Computer Sciences” wordt gebruikt en dat wordt in het Nederlands dan letterlijk vertaald als “Computerwetenschappen”.

 

Een complicerende factor is dat historisch gezien Informatica gegroeid is als wetenschap (met nauwe banden met de wiskunde) en als ingenieursdiscipline (eerder aanleunend bij elektronica). Vandaar dat informatica in Vlaanderen typisch wordt aangeboden in de faculteiten wetenschappen (waar het de naam Informatica heeft gekregen) en de toegepaste wetenschappen (waar het de naam Computerwetenschappen heeft gekregen). De ingenieursdiscipline heeft zich uiteindelijk opgesplitst in twee takken: de Computerwetenschappen (= Informatica, maar dan door een ingenieursbril) en Computer Engineering (= het bouwen van de computers zelf).

 

Als je wil kiezen, kun je best uitgaan van je eigen interesses.

– Computer Engineering: gericht op het bouwen van computers, nauw aanleunend bij elektronica.

– Computerwetenschappen (= burgerlijk ingenieur) en Informatica (= wetenschappen): gericht op het bouwen van software systemen.

Software systemen is breed te zien. Zo bouwen ze bij Philips en BARCO software voor het aansturen van TV schermen, bij Picanol software voor het aansturen van weefgetouwen, bij KBC (en andere banken) software voor het beheer van alle beurstransacties, bij de Post software voor het afleveren van pakjes, bij Kinepolis software voor het sturen van de kassa’s, bij google software voor het zoeken en aanbieden op het internet en ga zo maar door. De lijst is praktisch gezien oneindig. Uit wat we horen van onze oud-studenten kan elk van de diploma’s computerwetenschappen of informatica al deze functies uitoefenen.

 

Het voornaamste verschil tussen Computerwetenschappen (= burgerlijk ingenieur) en Informatica (= wetenschappen) is de breedte vs. diepgang. Bij een opleiding tot ingenieur krijg je een heel brede basis in alles wat met “engineering” heeft te maken (van stoommachines tot het berekenen wanneer een brug zal instorten) maar boet je noodzakelijkerwijze in aan diepgang. Bij informatica is de basis minder breed, maar krijg je veel meer diepgang in alles wat met informatica heeft te maken (logica, algoritmiek, artificiële intelligentie)

Alle informaticaopleidingen in Vlaanderen zijn van erg hoge kwaliteit. Studenten die een bachelor in de ene universiteit volgen stromen zonder problemen in in masteropleidingen van een andere universiteit. In alle Vlaamse universiteiten zijn de docenten naast lesgevers ook internationaal actieve onderzoekers. Eigenlijk kan je hier dus niet verkeerd kiezen, al zijn er ook verschillen. De Universiteit Antwerpen profileert zich in het bijzonder door het aanbieden van een brede bacheloropleiding met een stevige wiskundige basis. In vergelijking met andere informaticaopleidingen in binnen- en buitenland is bijvoorbeeld het aanbod aan wiskundige vakken relatief hoog. Dit is een bewuste keuze om onze studenten perfect voor te bereiden op een brede waaier van gespecialiseerde masteropleidingen aan de Universiteit Antwerpen of daarbuiten. Een andere troef is de kleinschaligheid met aandacht voor het individu; bij ons ben je geen nummer in een grote aula. Alle studenten van bachelor tot master volgen les in hetzelfde moderne gebouw op een groene campus, waar ook de lokalen van de professoren zijn en studeer- en vergaderruimtes voor de studenten. Heb je een vraag tijdens het studeren? Dan loop je toch snel even naar het lokaal van de docent die je graag voorthelpt. Door de gecentraliseerde aanpak heerst er ook een sterke samenhorigheid tussen de studenten waarbij bijvoorbeeld ouderejaars graag beginnende studenten voorthelpen met tips en praktische hulp zoals de installatie van de juiste software. 

Bij de start van je informaticaopleiding hoef je geen informaticavoorkennis te hebben. Bijvoorbeeld: van de studenten die slaagden in eerste zittijd voor het vak “Inleiding Programmeren” in het eerste Bachelor jaar in 2020, gaf ruim de helft aan geen (1 op 3) of erg weinig programmeerervaring te hebben.

Een specifieke voorkennis wiskunde is wél nodig. Elementaire rekentechnieken moet je beheersen en een basiskennis van een aantal fundamentele wiskundige begrippen is noodzakelijk. Om je een idee te geven van wat dit in de praktijk betekent: een opleiding in het secundair onderwijs met 6 uur wiskunde verhoogt je kans op slagen aanzienlijk. Op voorwaarde natuurlijk dat je dit combineert met motivatie, doorzettingsvermogen en de studieplanning.

Studenten die moeilijkheden ervaren met wiskunde kunnen aankloppen bij het Monitoraat Wetenschappen (extra begeleiding voor wiskunde, fysica & chemie).

Als je de bachelorbrochure informatica downloadt, komt er ook een boekje bij ‘Waar werken informatici?’ met getuigenissen van onze oud-studenten.

Een greep uit het ruime gamma carrièremogelijkheden: 

 1. In een bedrijf kan je aan de slag als (technologie)consultant, software ontwikkelaar, systeemontwerper, software architect, software analist, web ontwerper en ontwikkelaar, projectleider, helpdesk medewerker, industrieel onderzoeker, infrastructuurbeheerder of medewerker op de afdeling verkoop en marketing.
 2. Je kunt terecht op de afdeling ‘onderzoek en ontwikkeling’ van een industrieel bedrijf of een bank, maar je kunt in het bedrijfsleven ook je brede achtergrond als wetenschapper gebruiken in snel wijzigende projecten en onderzoeksuitdagingen.
 3. Of je legt je toe op een wetenschappelijke carrière waarbij je je verdiept in de theoretische computerwetenschappen. De kennis die je hierbij opbouwt, draag je uit door samen te werken met wetenschappers uit verschillende disciplines, faculteiten, universiteiten en bedrijven, binnen Europese en internationale projecten.

De grootste uitdagingen in wetenschap en technologie in de 21ste eeuw zijn multidisciplinair (verschillende wetenschappelijke disciplines werken daarbij nauw samen). De informatici zullen hierbij gevraagd worden om vanuit verschillende disciplines data te verzamelen en software, systemen, netwerken, algoritmen en databeheer op elkaar af te stemmen. Ze spelen dus een cruciale rol om pakweg een fysicus en een ingenieur toe te laten vlot samen te werken, of om de complexe gegevensuitwisseling tussen een arts en een biochemicus succesvol te laten verlopen.

De moderne economie die steeds competitiever wordt en de groeiende nood aan duurzaamheid hebben eveneens veel in petto voor informatici. De nood groeit immers aan nieuwe industriële systemen, de ontwikkeling en optimalisatie van gespecialiseerde software, netwerken met meer capaciteit en veiligheid, nog grotere rekencapaciteit – een kolfje naar de hand van een computerwetenschapper. 

Wie informatica studeert, verzekert zichzelf van een ruime keuze op de arbeidsmarkt en heeft – meer dan ooit – het vooruitzicht van een boeiende carrière. Met het diploma informatica op zak zul je je niet moeten afvragen waar je een job kunt vinden. De vraag is eerder welke job je toelaat je talenten tot volle bloei te brengen en een belangrijke impact te hebben.

Neen! Wij zijn sterk overtuigd van de meerwaarde van contactonderwijs en zullen dat dan ook maximaal invullen binnen de grenzen van de opgelegde richtlijnen. Waarschijnlijk houdt dit in dat we in kleinere groepen zullen moeten werken of dat we de capaciteit van de lokalen niet volledig kunnen benutten. Door de kleinschaligheid van onze opleiding zijn we er echter van overtuigd dat we onze persoonlijke en studentgerichte aanpak kunnen behouden. Op dit moment wordt er druk gesleuteld hoe we dit kunnen opvangen met een combinatie van lessen in de klas, online lessen en de inzet van digitale tools. Hierbij gaat speciale aandacht naar onze nieuwe studenten!

Inhoudelijk wijzigen de cursussen niet. Mogelijk worden enkele werkvormen aangepast waarbij grote hoorcolleges worden beperkt in de mate van het mogelijke. Bij de opleiding informatica is een grote component van de opleiding gebaseerd op projectwerk, individueel of in kleine groepen, wat ongewijzigd behouden kan worden.

Je kan de eerste les van 'Inleiding programmeren' hier meepikken.

Video afspelen

De huidige studenten informatica nemen je in dit korte filmpje even mee op wandeling over de campus.

Video afspelen

TED talk door één van je toekomstige docenten: How can you spot a deepfake yourself?

Video afspelen
Video afspelen

Benieuwd waarmee jouw toekomstige docenten bezig zijn? In deze voorbeelden wordt hoogstaand onderzoek vertaald naar het brede publiek

Meer weten?

Verken de campus